Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby vo všetkých právnych odvetviach slovenského právneho poriadku a práva Európskych spoločenstiev, najmä: obchodné právo, občianske právo, právo nehnuteľností, rodinné právo, pracovné právo, správne právo.

V rámci služieb zabezpečujeme našim klientom taktiež právne zastúpenie v konaniach pred súdmi, notárskymi úradmi, exekútorskými úradmi, štátnymi orgánmi, alebo inými orgánmi verejnej moci, vypracovanie zmlúv, dohôd, vypracovanie žalôb, návrhov, odvolaní, sťažností, alebo iných jednostranných právnych úkonov, právne poradenstvo fyzickým a právnickým osobám osobne, telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom aplikácie SKYPE, ako aj ďalšie právne služby podľa potrieb a požiadaviek klientov. Právne služby ponúkame v slovenskom aj anglickom jazyku.